Regulamin biura

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne
§2 Definicje
§3 Zasady rezerwacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej, a także zawierania umów o świadczenie usług
§4 Rezerwacja imprezy turystycznej lub usługi turystycznej
§5 Metody płatności
§6 Cena usługi oraz imprezy turystycznej
§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów
§8 Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Klienta
§9 Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Organizatora
§10 Obsługa posprzedażowa
§11 Reklamacje
§12 Ochrona danych osobowych
§13 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do:

1.1.1. Świadczonych przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska usług w zakresie obsługi podróży służbowych i wyjazdów prywatnych, form i sposobów płatności oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

1.1.2. Strony www.kctrval.pl należącej do B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska, która nie jest platformą internetową służącą do sprzedaży usług online, strona ma jedynie charakter informacyjny oraz podglądowy.

1.1.3. Pośrednictwa w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub dostawców usług turystycznych, których gotowy opis i zakres usługi dostarczany jest przez Organizatorów turystyki lub dostawców usług i które są dostępne w B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska .

Pośrednictwa B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska w zakupie oraz w zawieraniu umów o następujące usługi turystyczne:

a. sprzedaży biletów lotniczych na linie regularne – rozumie się przez to przewoźnika lotniczego będącego członkiem IATA dokonującego rozliczeń za pośrednictwem BSP; oraz tanie linie lotnicze – rozumie się przez to linie lotnicze nie będące liniami regularnymi.
b. wczasy z dojazdem własnym (zakwaterowanie) – z organizatorem turystyki oraz z dostawcami usług turystycznych,
c. wycieczki fakultatywne – z dostawcami usług turystycznych, będących organizatorami wycieczek fakultatywnych, za pośrednictwem organizatorów turystyki, których B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska jest agentem.
d. sprzedaż ubezpieczeń podróżnych,e. przelot czarterowy – z organizatorem turystyki,

f. wynajem samochodów w kraju i zagranicą,

g. zakup biletów promowych oraz kolejowych.

Pośrednictwa B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub dostawców usług turystycznych, których gotowy opis i zakres usługi dostarczany jest przez Organizatorów turystyki lub dostawców usług i które są dostępne w ofercie B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska.

§2 Definicje

Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art. 758 i następnymi ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej utworzonych przez Organizatorów turystyki lub pośredniczeniu w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub na rzecz dostawców usług turystycznych.
Biuro Obsługi Klienta – rezerwacja oraz sprzedaż wszystkich świadczonych usług przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska odbywa się na podstawie zamówień mailowych bądź telefonicznych złożonych bezpośrednio u pracownika B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska.
Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, która decyduje się na zakup udziału w imprezie turystycznej lub zakup usługi turystycznej na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zakup danej usługi nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej oraz każda osoba, która zamierza kupić lub kupiła bilet lotniczy od przewoźnika za pośrednictwem B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska
Impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).
Usługa turystyczna – a) przewóz pasażerów, b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych lub d) inna usługa świadczona podróżnym.

§3 Zasady rezerwacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej

Korzystając z usług świadczonych przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska podczas kontaktu telefonicznego, mailowego oraz w stacjonarnym Biurze Obsługi klienta B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska, Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.
Korzystając z usług świadczonych przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska w postaci kontaktu telefonicznego, mailowego oraz w stacjonarnym Biurze Obsługi klienta B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska, w tym w szczególności rezerwując imprezę turystyczną lub usługę turystyczną, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.
Korzystając z usług świadczonych przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska, w szczególności dokonując zamówienia wstępnego lub rezerwując imprezę turystyczną, Klient potwierdza, iż zapoznał się ze standardowym formularzem informacyjnym oraz informacjami dotyczącymi:

a) głównych właściwości usług turystycznych,b) przedpłaty w cenie imprezy turystycznej oraz zapłaty całej ceny imprezy turystycznej,

c) ceny imprezy turystycznej wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami i kosztami lub informacją o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Klient może zostać obciążony,

d) minimalnej liczby osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła,

e) terminu powiadomienia Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,

f) prawa do rozwiązania przez Klienta umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości, a także z:

g) ogólnymi informacjami o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,

h) nazwą handlową i adresem Organizatora turystyki oraz danymi B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska. jako agenta turystycznego, a także ich numerami telefonów lub adresami poczty elektronicznej,

i) informacją o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci. Klient jednocześnie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, Umowę o udział w imprezie turystycznej, Warunki uczestnictwa Organizatora turystyki oraz Warunki Ubezpieczenia.

3.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, na którą zostało złożone zamówienie, a także danych osób wskazanych w zamówieniu oraz danych osób objętych rezerwacją imprezy turystycznej lub umowy o usługę turystyczną z danymi tych osób w paszporcie albo w dowodzie osobistym – w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej.

Klient i uczestnicy w chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej lub usługi turystycznej zobowiązani są posiadać ważne i aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy turystycznej lub destynacją usługi turystycznej.
Klient i uczestnicy przed zakupem usługi turystycznej zobowiązani są do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz sanitarnych kraju docelowego, a także zapoznawania się z informacjami dotyczącymi danego kraju w zakresie bezpieczeństwa, zagrożeń oraz konfliktów i innych sytuacji nadzwyczajnych, które dostępne są na oficjalnym serwisie MSZ polakzagranica.msz.gov.pl.

§4 Rezerwacja usługi turystycznej lub imprezy turystycznej

Zarezerwowanie imprezy turystycznej przez Klienta może odbyć się przez Biuro Obsługi Klienta.

Telefonicznie, pod nr 0048 89 333 5012 podczas wizyty w biurze lub mailowo pod adresem biuro@kctravel.pl. Po uzyskaniu połączenia z Doradcą B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska Klient podaje informacje niezbędne do założenia rezerwacji na wybraną przez niego usługę turystyczną bądź imprezę turystyczną. W przypadku wysłania maila procedura jest taka sama, odbywa się jednak korespondencją mailową. Podczas osobistej wizyty Klienta w oddziale ma zastosowanie również ww. procedura.
Doradca B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska zakłada rezerwację na podstawie danych przekazanych przez Klienta oraz potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje cenę wybranej przez Klienta oferty.
Po potwierdzeniu przez Klienta zamiaru rezerwacji konkretnej usługi bądź imprezy turystycznej, Doradca przesyła maila pod wskazany przez Klienta adres mailowy, z wszystkimi szczegółami zamówienia wstępnego.
Po otrzymaniu od klienta potwierdzenia finalizacji zakupu drogą mailową, B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska opłaca zakupioną usługę i wystawia fakturę sprzedażową na wskazany w zamówieniu podmiot.

§5 Metody płatności

5.1. Przelew internetowy i tradycyjny

Po zamówieniu usługi klient otrzymuje drogą mailową od B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska fakturę wystawioną w polskich złotych na wskazany podmiot wraz z linkiem do szybkich płatności. Standardowy termin płatności wynosi 7 dni.
Za część usług można płacić przelewem na rachunek należący do B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska w Euro bądź dolarach amerykańskich.

5.2. Karta kredytowa

5.2.1. W Biurze Obsługi Klienta płatność kartą kredytową jest realizowana przez tradycyjny terminal dokonywania płatności przeznaczony dla kart płatniczych i kredytowych.

Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia zakupionej usługi jest w świetle prawa karnego przestępstwem i Klient naraża się na odpowiedzialność karną. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska odpowiednim organom ścigania.

Mając na uwadze różne formy i sposoby rozliczania kart kredytowych przez banki, może mieć miejsce sytuacja, gdzie konto bankowe Użytkownika lub Klienta zostanie obciążone w walucie obcej. Za koszty przeliczenia waluty obcej na polskie złote, prowizje bankowe pobrane przez bank Klienta B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska nie bierze odpowiedzialności.

B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska umożliwia swoim klientom zdalne opłacanie kartą kredytową zakupionych usług (bez obecności klienta w biurze), po uprzednim wypełnieniu formularza autoryzacyjnego do obciążenia karty kredytowej. Formularz ten dostępny jest do pobrania na stronie www.kctravel.pl w zakładce Dokumenty. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty kredytowej Klienta, niezbędne jest podanie w formularzu następujących danych:

a) imię i nazwisko posiadacza karty,

b) rodzaj karty kredytowej,

c) numer karty kredytowej,

d) data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),

5.2.5. Po dokonaniu autoryzacji płatności Klienta za zarezerwowaną usługę turystyczną, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Klienta, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowaną usługę turystyczną. Czynność ta jest niezależna od B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska

5.2.6. W przypadku braku możliwości zablokowania środków pieniężnych na koncie bankowym Klienta, sprzedaż usługi nie zostaje zrealizowana.

5.3. Gotówka

Wpłat gotówkowych Klient może dokonać w lokalu B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska mieszczącego się pod adresem, ul. Jana III Sobieskiego 16A, 14-200 Iława.

§6 Cena usługi oraz imprezy turystycznej

6.1.

6.1. Cena biletu lotniczego oraz opłaty transakcyjnej jest określana każdorazowo w złotych polskich (PLN). Bilety lotnicze tanich linii lotniczych, których wylot następuje z lotniska innego niż w Polsce nominowane są w walucie obcej.

6.1.1. Cena biletu lotniczego zawiera:

a) taryfę lotniczą (cena za przelot),

b) podatki i opłaty lotniskowe.

6.1.2. Do ceny biletu lotniczego rejsowego i na tanie linie lotnicze doliczana jest każdorazowo opłata transakcyjna należna B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska.

6.2 Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie elementy składowe zawarte w opisie imprezy turystycznej, w szczególności:

a. opłatę za zakwaterowanie,

b. opłatę za środek transportu (nie dotyczy imprez turystycznych z dojazdem własnym),

c. opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy turystycznej,

d. podatki,

e. opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

f. inne zgodne z opisem.

6.3. Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych niektórzy Organizatorzy turystyki oprócz ceny imprezy turystycznej doliczają dodatkowo kwotę obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, którą następnie w całości odprowadzają na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W przypadku niektórych Organizatorów turystyki kwota obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi element składowy ceny imprezy turystycznej. Sposób kwalifikowania przez poszczególnych Organizatorów turystyki kwoty obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny określony jest w Warunkach uczestnictwa danego Organizatora turystyki. Wysokość składki zależna jest od rodzaju transportu oraz miejsca docelowego imprezy i określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465). Składka wynosi:

a) 15 PLN/os. – za imprezy lotnicze czarterowe za wyjątkiem imprez, o których mowa w pkt f;

b) 13 PLN/os. – za imprezy innym środkiem transportu niż loty czarterowe realizowane poza Europę;

c) 10 PLN/os. – za imprezy innym środkiem transportu niż loty czarterowe realizowane w Europie za wyjątkiem imprez, o których mowa w pkt f;

d) 7 PLN/os. – za imprezy z dojazdem własnym poza Europą;

e) 5 PLN/os. – za imprezy z dojazdem własnym w Europie;

f) 0 PLN – za imprezy realizowane do krajów mających granicę lądową z Polską oraz na terytorium Polski.

Cena imprezy turystycznej jest ceną umowną. Organizator turystyki może zastrzec sobie prawo do zmiany ceny imprezy turystycznej w sytuacjach i na warunkach przewidzianych w Warunkach uczestnictwa danego Organizatora turystyki, zgodnie z art. 45 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Cena zakupionej usługi turystycznej, jest ceną finalną, o której Klient jest poinformowany podczas procesu zakładania rezerwacji. Jeżeli będą występować dodatkowe koszty, których B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska nie może pokryć podczas zakładania rezerwacji, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
W sytuacji gdy Klient poza zapłaconą kwotą na fakturze, będzie dobierał dodatkowe usługi podczas korzystania z zakupionej usługi turystycznej, sam musi uregulować za nie należność, chyba że Klient skontaktuje się z B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska i ustali, że płatność za dobrane usługi ma zostać przejęta przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska.

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróży związane z zakupioną usługą bądź imprezą turystyczną (tj. bilety lotnicze, vouchery hotelowe, polisa ubezpieczeniowa) mogą zostać dostarczone Klientowi przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

7.2. W przypadku gdy zakup usługi odbywa się bezpośrednio u konsultanta podczas wizyty w Biurze Obsługi Klienta , dokumenty są wręczane Klientowi. Jeżeli podczas finalizacji zamówienia, nie wszystkie dokumenty są możliwe do przekazania, następuje ich wysyłka pod wskazany adres mailowy przez Klienta, w momencie kiedy dokumenty będą już dostępne.

§8 Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Klienta

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji przez Klienta po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki, z uwzględnieniem art. 43 i 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

8.2. W celu dokonania zmiany w rezerwacji lub anulowania rezerwacji usługi lub imprezy turystycznej należy wysłać podając nazwisko Klienta i numer rezerwacji zlecenie zmiany lub anulowania rezerwacji drogą elektroniczną na adres email biuro@kctravel.pl lub skontaktować się z Doradcą B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska dzwoniąc pod numer telefonu 0048 89 333 1512 lub w Biurze Obsługi Klienta.

8.3. Dokonując zmiany rezerwacji, Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów związanych ze zmianą rezerwacji zgodnie z Warunkami uczestnictwa Organizatora turystyki z uwzględnieniem art. 43 i 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych, bądź zgodnie z przekazanymi warunkami zmian i zwrotów zakupionej usługi turystycznej.

W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta zwrot kwoty uiszczonej tytułem ceny za imprezę turystyczną oraz zwrot przez Klienta kosztów rezygnacji Organizatora następuje na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki, z uwzględnieniem art. 43 i 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Zasady zmiany lub zwrotu biletu lotniczego określają regulacje przewoźników lotniczych oraz warunki taryfy lotniczej.

8.6. Ze względu na odrębne warunki funkcjonowania tanich linii lotniczych, cała powyższa procedura zwrotu biletów i anulacji rezerwacji nie znajdzie zastosowania. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów Klient winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem lotniczym tanich linii lotniczych.

8.7. Każdy przysługując zwrot środków Klientowi, odbywa się z zachowaniem oryginalnej formy płatności.

§9 Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Organizatora

9.1. Zasady zmiany lub anulowania rezerwacji po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej przez Organizatora turystyki zawarte są w ogólnych Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki, z uwzględnieniem art. 44-46 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

9.2. B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska nie ma wpływu na zmiany rezerwacji po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej lub anulowanie takiej rezerwacji Klienta przez Organizatora turystyki i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

O wszelkich zmianach w rezerwacji po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej lub o anulowaniu takiej rezerwacji B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora turystyki każdorazowo poinformuje Klienta na adres mailowy lub numer telefonu podany podczas zakładania rezerwacji.

§10 Obsługa posprzedażowa

10.1. W ramach obsługi posprzedażowej, B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska przesyła Klientowi na adres email wskazany przez niego podczas zakładania rezerwacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej, wiadomości z przypomnieniem o zbliżającej się imprezie turystycznej lub usłudze turystycznej, a także o dostępnych usługach dodatkowych świadczonych przez podmioty trzecie, w szczególności o możliwości dokonania odprawy on-line i o możliwości ubezpieczenia dodatkowego, miejscach parkingowych na lotnisku, z którego następuje wylot do miejsca przeznaczenia. W przypadku możliwości rezerwacji atrakcji, w tym wycieczek fakultatywnych, dostępnych w okolicy, w której będzie miała miejsce zarezerwowana impreza turystyczna lub usługa turystyczna, B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska poinformuje także o dostępności takich atrakcji.

10.2. W każdej chwili Klient może skontaktować się z B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska i uzyskać informacje na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zawartej za pośrednictwem B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska umowie o udział w imprezie turystycznej lub umowie o usługę turystyczną, a także uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące przedmiotu Umowy. Klient może także kierować bezpośrednio do B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej. B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od klienta do Organizatora turystyki. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do organizatora turystyki.

10.3. Do 24 godzin przed wylotem na imprezę turystyczną Klient zobowiązany jest skontaktować się z B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

§11 Reklamacje

11.1. B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

11.2. Reklamacje związane z jakością obsługi przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska należy składać w formie pisemnej i przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska, ul. Jana III Sobieskiego 16A, 14-200 Iława lub wysyłać reklamację na adres internetowy kc@kctravel.pl. B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej otrzymania od Klienta.

11.3. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z wykonania umowy przez Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej.

11.4. Z uwzględnieniem postanowień §10 reklamacje należy składać na adres Organizatora turystyki w formie i na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub odpowiednio dostawcy usługi turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator turystyki lub odpowiednio dostawcy usługi turystycznej na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa.

Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego określonych w umowie o udział w imprezie turystycznej, opóźnień oraz dotyczące bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§12 Ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta i przetwarzanych w związku z przekazaniem ich w celu założenia rezerwacji jest B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska z siedziba w Iławie 14-200, przy ul. jana III Sobieskiego 16A zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). W związku z zawarciem i realizacją umowy o udział w imprezie turystycznej administratorem danych osobowych zostanie Organizator turystyki, z którym zawarto umowę. W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego administratorem danych osobowych zostanie Ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę. B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska będzie wówczas podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu organizatora turystyki oraz w imieniu Ubezpieczyciela. Niezależnie od powyższego B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska jest administratorem danych osobowych niezbędnych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

12.2. B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki okołoobsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną. Dane podane przez Klienta przetwarzane są również w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za pośrednictwem B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska. Z przetwarzaniem danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych może się wiązać też ochrona praw B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska działalności gospodarczej.

12.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego zakupienia usługi.

12.4. Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa.

13.2. Korzystając z usług świadczonych przez B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska Klient jednocześnie oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a także akceptuje je bez zastrzeżeń.

13.3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie www.kctravel.pl należą do B. P. I T. KC Travel Katarzyna Cieszewska i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

13.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.11. 2021.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by